Редакційна етика

Редакційна колегія наукового журналу «Фізика низьких температур» в своїй роботі керується міжнародними етичними правилами наукових публікацій, що включають поняття порядності, конфіденційності, нагляду за публікаціями, запобігання можливих конфліктів інтересів та інше.
Редакція в свою чергу користується рекомендаціями Комітету з етики наукових публікацій Committee on Publication Ethics (COPE).
Усі учасники редакційного процесу дотримуються правил етики наукових публікацій та сприяють забезпеченню прав авторів на інтелектуальну власність, підвищенню якості видання та запобігання можливості неправомірного використання авторських матеріалів в інтересах окремих осіб.

Нижче представлені правила етичної поведінки учасників, які залучені до процесу публікації статті.

Головний редактор та редакційна колегія

 • головний редактор журналу несе відповідальність за рішення про те, які з представлених статей будуть прийняті до публікації, а які відхилені. При цьому він керується політикою журналу та дотримується юридичних основ, попереджаючи порушення авторських прав і плагіат.
 • головний редактор оцінює подану статтю виключно за її науковим змістом, безвідносно до расової приналежності авторів, статі, релігійних переконань, національності, громадянства, походження, соціального стану або політичних поглядів.
 • головний редактор та співробітники редакційно-видавничої групи і члени редакційної колегії журналу не повинні повідомляти інформацію щодо статті нікому, крім автора (авторів), призначених та потенційних рецензентів.
 • неопубліковані дані, які отримані з представлених до розгляду рукописів, не повинні використовуватися головним редактором, співробітниками редакції, членами редакційно-видавничої групи або редакційної колегії для особистих цілей або передаватися третім особам (без письмової згоди).

Автори
Редакційна колегія наполягає на дотриманні від авторів наступних принципів:

 • оригінальність дослідження;
 • достовірних результатів виконаної роботи;
 • об'єктивне обговорення значимості дослідження;
 • безпомилковість представлення даних;
 • визнання внеску інших осіб, обов'язкова наявність бібліографічних посилань на використані роботи;
 • подання всіх учасників як співавторів, які зробили важливий внесок у дослідження; схвалення остаточної версії роботи усіма співавторами та їх повну згоду з поданням її до публікації;
 • повідомлення про виявлення істотних помилок або неточностей в публікації з метою найшвидшого виправлення помилок або навіть вилучення публікації.

Рецензент
Редакційна колегія розділяє думку, що кожен рецензент журналу приймає на себе зобов'язання дотримуватися таких етичних принципів:

 • об’єктивно оцінювати якість поданої статті та визначення ступеню її відповідності науковим, літературним та етичним стандартам;
 • у разі невпевненості у тому, що його кваліфікація відповідає рівню та напряму представленого у статті дослідження, рецензент інформує редакцію;
 • рецензент не повинен використовувати в своїх власних інтересах інформацію про зміст роботи до її опублікування;
 • рецензована стаття є конфіденційним документом, її не можна передавати для ознайомлення або обговорення третім особам. У разі конфлікту інтересів редакція повинна бути повідомлена про це;
 • рецензент може звертатися до авторів безпосередньо тільки при наявності попереднього дозволу редакційної колегії жуналу;
 • редакція наукового журналу наполягає на високої власної дисципліни рецензента, тобто на своєчасність надання рецензії на статтю, а також на поважному ставленні до авторів статті;
 • у разі наявності сумнівів щодо плагіату, авторства чи фальсифікації даних рецензент в обов’язковому порядку інформує редакційну колегію з вимогою розгляду статті.