Boyko, Y. ., Bogdanov, V. ., Vovk, N. ., Komisarov, A., Du, J. ., Nazyrov, Z. ., Samoylov, A. ., Gevorkyan, E. ., & Vovk, R. . (2023). “Elastic” and “inelastic” twins and pinning of magnetic flux lines (vortices) in single crystals YBa2Cu3O7–x. ФІЗИКА НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР, 49(4), 444–451. https://doi.org/10.1063/10.0017579